Zes fasen

1. Voor de start

U kunt een mediation zelf starten, hiervoor is geen beslissing van bijvoorbeeld een rechter nodig. U neemt dan samen met degene met wie u een conflict heeft (dit kan ook een vertegenwoordiger van een organisatie zijn) contact met mij op.

2. Intake, eerste bijeenkomsten(en) 

De eerste bijeenkomst(en) met de mediator wordt door alle deelnemers goed voorbereid. U zet bijvoorbeeld op papier wat voor u het probleem is. Ook is het goed onderscheid te maken tussen belangrijk zaken en wat voor u het allerbelangrijkst is. Het is handig in te schatten hoe “uw tegenpartij” tegen de casus aankijkt.

De mediationbijeenkomsten vinden meestal plaats op een neutrale plek. De eerste afspraak is een kennismakingsgesprek (intake). U maakt kennis met mij. Ik zal uitleggen wat mediation inhoudt en de uitgangspunten bespreken. Natuurlijk wordt het conflict (kort) besproken.

3. Mediationovereenkomst

Na de intake leg ik zaken vast in een mediationovereenkomst, zoals de vertrouwelijkheid, de geheimhouding, het onderwerp van het conflict en welk uurtarief ik reken.

4. Mediationbijeenkomsten

Na de ondertekening van de mediationovereenkomst begint de eigenlijke mediation. Tijdens de bijeenkomsten zal ik elke deelnemer vragen zijn kant van de kwestie te vertellen. Van elke bijeenkomst maak ik een kort verslag en vat de voortgang samen.

5. Onderhandelingsfase

In deze fase werkt u en de andere partij(en) constructief aan oplossingen. De mediator coacht u, zodat u samen oplossingen kunt vinden. Daarna kunt u toetsen hoe haalbaar de oplossingen zijn.

6. Einde: vaststellingsovereenkomst

Wanneer partijen een gezamenlijke oplossing hebben gevonden, leg ik de oplossing vast in een vaststellingsovereenkomst (convenant bij echtscheiding en eventueel in een ouderschapsplan). Zo’n overeenkomst is belangrijk, omdat alle afspraken beschreven staan die u samen gemaakt heeft in dit stuk staan. Het schept rechten en plichten waar u en de andere partij(en)zich aan dienen te houden. Hierna wordt door de partijen deze overeenkomst getekend. Na ondertekening is de mediation afgerond en wordt beëindigd.

Mediation niet geslaagd?

Als het niet lukt om tot een oplossing te komen, zal de mediation stoppen. Ik zal dit aangeven. Maar ook als u er zelf geen heil meer in ziet, kunt u aangeven dat u wilt stoppen. Er wordt dan geen vaststellingsovereenkomst gemaakt, maar een schriftelijke beëindigings verklaring opgesteld. Over punten waarover wel overstemming is bereikt, kan een officieel document opgesteld worden. Als een rechter u heeft doorverwezen en de mediation slaagt niet, wordt de gerechtelijke procedure weer opgestart.

E-mail naar Harm Dessens – Hakkoer